pdfUvoľnenie_opatrenia_máj_21.pdf

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov žijúcich v ZPS

v Novom Meste nad Váhom!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na priaznivý vývin epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 v našom regióne, a  na základe usmernenia  nášho  zriaďovateľa  pripravujeme v zariadení k  postupnému  uvoľňovaniu  opatrení  od 3.5.2021:

 

1.   sú umožnené návštevy seniorov vo vonkajších priestoroch zariadenia (za priaznivého počasia, v limitovanom počte)

2.   sú umožnené návštevy na izbe seniorov, ktorí sú pripútaní na lôžko   (povolenie za prísnych hygienicko – epidemiologických požiadaviek)

3.   je umožnené absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenie seniora (prioritne v sprievode zamestnanca ZPS)

4.   sú umožnené denné aktivity seniorov ( v obmedzenom počte – v súlade s platnými opatreniami)

5.   je umožnené seniorom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou                      koncentráciou osôb – len v sprievode zamestnancov ZPS

6.   sú povolené bohoslužby v interiéri ZPS ( individuálne, alebo skupinovo v obmedzenom počte seniorov – v súlade s platnými opatreniami)

7.   sú povolené externé služby starostlivosti o telo seniorov -holič, kaderník, pedikér... v priestoroch zariadenia(povolenie za prísnych                           hygienicko – epidemiologických požiadaviek, po dohode s poskytovateľom služby )

 

PODMIENKY PRE UMOŽNENIE NÁVŠTEV:

 • telefonické objednanie návštevy minimálne deň vopred na konkrétny deň, konkrétnu hodinu – objednávanie návštev v čase od 8,00 – 18,00 na tel. číslo 032/2853811
 • maximálna dĺžka návštevy - 30 minút
 • maximálny počet osôb na jednu návštevu v rovnakom čase:

      - vo vonkajších priestoroch 2 osoby

      - v interiéri 1 osoba

 • v súvislosti s priestorovými a personálnymi možnosťami zariadenia môže mať jeden senior počas jedného týždňa maximálne 2 návštevy
 • návštevné hodiny:

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK   9,30 - 11,30 a od 12,15 – 15,00

STREDA                                                                9,30 – 11,30 a od 12,15 – 16,30

 • pred vstupom do priestorov ZPS sa návšteva preukáže

-          potvrdením o vykonaní antigénového testu (nie starším ako 24 hodín)

-          potvrdením o vykonaní PCR testu ( nie starším ako 48 hodín)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 2. očkovania látkou Pfizer/Moderna uplynulo 14 dní)

-          očkovacím preukazom proti ochoreniu COVID-19 (ak od 1. očkovania látkou Astra Zeneca uplynulo 4 týždne)

 • pred vstupom do priestorov ZPS je nutná dezinfekcia rúk ( prípadne použitie jednorazových rukavíc), bezkontaktné zmeranie telesnej teploty, vyplnenie Čestného vyhlásenia súvisiaceho s ochorením COVID-19 a zaznamenanie návštevy do Dennej evidencie návštev
 • počas celej návštevy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2
 • návšteva sa môže zdržiavať len vo vyhradenom priestore
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup od klienta 2 m

Návštevníkov ZPS žiadame o dodržiavanie vyhradeného času návštevy, nakoľko následná návšteva môže byť umožnená až po vykonaní nevyhnutnej dezinfekcie priestoru a ostatných plôch. V prípade nedodržania stanovených podmienok návštevy, môžu byť návštevy obmedzené pre konkrétneho návštevníka.                                                                                  

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, môžu byť súčasné opatrenia v súvislosti s vydanými opatreniami MZ SR, MPSVR SR, hlavného hygienika SR, nariadeniami vládou SR a krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom opäť zmenené.

Vopred ďakujeme všetkým za dôsledné dodržiavanie Pokynov pre umožnenie návštev. Veríme, že spoločným úsilím a svedomitým prístupom môžeme prispieť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení v zariadení.

                                                                                                                

                                                                                                                  Riaditeľka ZPS

 

 

  

 

 

 

 

 

    PLATNÉ PODMIENKY V ZPS NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

    ZABRÁNENIE RIZIKA OCHORENIA COVID -19  

    POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV 2020

 

 1. Bezpečný pobyt klientov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečný návrat
 • Klienti, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10 dňového testovania negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, je však nutné, aby sa pri návrate do zariadenia preukázali negatívnym výsledkom z PCR testu (nie starší ako 24 hodín). Následne budú izolovaní po dobu 5 dní. Na piaty deň izolácie im bude vykonaný kontrolný antigénový test a ukončená izolácia.
 • S cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka (klienta) počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov po jeho návrate do zariadenia pred ochorením COVID -19 a dôsledkami šírenia tohto ochorenia vyžadujeme od rodinných príslušníkov klienta (všetkých zo spoločnej domácnosti), aby pred tým ako klient opustí zariadenie a príde do ich domácnosti, absolvovali test ( antigénový, PCR) a preukázali sa nám ich negatívnym výsledkom, nie starším ako 48 hodín.
 • V prípade, že budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky bezpečného pobytu klienta mimo zariadenia, sú povinní klienti a rodinní príslušníci dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia, čo písomne potvrdia vypísaním čestného prehlásenia:

-         nosenie rúška mimo domácnosti

-         odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti

-         dôsledná a pravidelná hygiena, vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka (klienta nášho zariadenia).

 • Vyplývajúc z priestorových možností zariadenia (počet karanténnych miestností) ho môžu opustiť klienti, ktorí obývajú jednolôžkovú izbu a ďalších 6, so zohľadnením a uprednostnením tých klientov, ktorí odlúčenie psychicky nepriaznivo znášajú.

 1. Bezpečné návštevy v ZPS
 • Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom regióne sa môžu návštevy v zariadení realizovať len cez „sklo“. Stretnutie v maximálnej dĺžke 30 minút, je nutné vopred dohodnúť na konkrétnu hodinu prostredníctvom linky: 032/2853811, 032/2853815, 0908886973.
 • Nie je povolené stretávanie sa cez oplotenie zariadenia! V prípade, že sa takéto stretnutie príbuzných a klientov uskutoční, môže byť považované za dopustenie sa trestného činu verejného ohrozenia šírenia nákazlivého ochorenia.
 • Je povolené priniesť klientom potrebné veci a nákupy, ktoré sú v originálnom balení (kupované veci). Nie je povolená donáška domácej stravy, koláčikov...

 1. Bezpečný vstup iných osôb do ZPS za účelom výkonu odbornej a inej činnosti
 • Kňazi, psychológ, servisná služba... môžu vstúpiť do ZPS za dodržania veľmi prísnych hygienických opatrení, len v prípade, že predložia negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu (nie staršieho ako 48 hodín)

Veríme, že napriek vyššie uvedeným prísnym opatreniam, ktoré vyplývajú z veľmi vážnej situácie v našom regióne, nám ide o jeden spoločný cieľ – a to ochrániť „našich“ seniorov pred nebezpečným vírusovým ochorením, ktoré by mohlo mať pre nich nepriaznivý dopad.

Uvedomujeme si, že sa všetci nachádzame v neľahkej situácii a prichádzajúce sviatky nebudeme môcť prežívať v kruhu svojich blízkych, preto ich prijmime s pokorou a s myšlienkami na svojich najbližších. Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov naplnené zdravím, vzájomným porozumením a vierou v lepší a šťastnejší nový rok.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Krízového štábu v Novom Meste nad Váhom a naším zriaďovateľom je s účinnosťou od 20.9.2020 až do odvolania v zariadení pre seniorov:

 

ZÁKAZ návšev v interiérových a exteriérových priestoroch zariadenia

ZÁKAZ externých služeb starostlivosti o telo – pedikúra, holič kaderník.

 

Ďalšie oznamy:

 

Kontakt so seniormi ZPS je možný:

A) cez oplotenie zariadenia, ak je tento kontakt vopred dohodnutý na konkrétny deň a hodinu (počas kontaktu musia mať všetci prítomní prekryté ústa a nos a dodržiavať 2m odstup)

B) videohovorom cez aplikáciu WhatsApp. ( termín je nutné dohodnúť si vopred na tel. 032/2853815, 032/2853816, 032/2853817 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.)

C) prostredníctvom telefonického rozhovoru na tel. č 0918759020

 

Naďalej je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom, ktorá môže byť odovzdaná len do rúk informátora .

Ak sa budeme všetci správať zodpovedne – zostaneme všetci zdraví!