PLATNÉ PODMIENKY V ZPS NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

    ZABRÁNENIE RIZIKA OCHORENIA COVID -19  

    POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV 2020

 

 1. Bezpečný pobyt klientov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečný návrat
 • Klienti, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10 dňového testovania negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, je však nutné, aby sa pri návrate do zariadenia preukázali negatívnym výsledkom z PCR testu (nie starší ako 24 hodín). Následne budú izolovaní po dobu 5 dní. Na piaty deň izolácie im bude vykonaný kontrolný antigénový test a ukončená izolácia.
 • S cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka (klienta) počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov po jeho návrate do zariadenia pred ochorením COVID -19 a dôsledkami šírenia tohto ochorenia vyžadujeme od rodinných príslušníkov klienta (všetkých zo spoločnej domácnosti), aby pred tým ako klient opustí zariadenie a príde do ich domácnosti, absolvovali test ( antigénový, PCR) a preukázali sa nám ich negatívnym výsledkom, nie starším ako 48 hodín.
 • V prípade, že budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky bezpečného pobytu klienta mimo zariadenia, sú povinní klienti a rodinní príslušníci dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia, čo písomne potvrdia vypísaním čestného prehlásenia:

-         nosenie rúška mimo domácnosti

-         odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti

-         dôsledná a pravidelná hygiena, vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka (klienta nášho zariadenia).

 • Vyplývajúc z priestorových možností zariadenia (počet karanténnych miestností) ho môžu opustiť klienti, ktorí obývajú jednolôžkovú izbu a ďalších 6, so zohľadnením a uprednostnením tých klientov, ktorí odlúčenie psychicky nepriaznivo znášajú.

 1. Bezpečné návštevy v ZPS
 • Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom regióne sa môžu návštevy v zariadení realizovať len cez „sklo“. Stretnutie v maximálnej dĺžke 30 minút, je nutné vopred dohodnúť na konkrétnu hodinu prostredníctvom linky: 032/2853811, 032/2853815, 0908886973.
 • Nie je povolené stretávanie sa cez oplotenie zariadenia! V prípade, že sa takéto stretnutie príbuzných a klientov uskutoční, môže byť považované za dopustenie sa trestného činu verejného ohrozenia šírenia nákazlivého ochorenia.
 • Je povolené priniesť klientom potrebné veci a nákupy, ktoré sú v originálnom balení (kupované veci). Nie je povolená donáška domácej stravy, koláčikov...

 1. Bezpečný vstup iných osôb do ZPS za účelom výkonu odbornej a inej činnosti
 • Kňazi, psychológ, servisná služba... môžu vstúpiť do ZPS za dodržania veľmi prísnych hygienických opatrení, len v prípade, že predložia negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu (nie staršieho ako 48 hodín)

Veríme, že napriek vyššie uvedeným prísnym opatreniam, ktoré vyplývajú z veľmi vážnej situácie v našom regióne, nám ide o jeden spoločný cieľ – a to ochrániť „našich“ seniorov pred nebezpečným vírusovým ochorením, ktoré by mohlo mať pre nich nepriaznivý dopad.

Uvedomujeme si, že sa všetci nachádzame v neľahkej situácii a prichádzajúce sviatky nebudeme môcť prežívať v kruhu svojich blízkych, preto ich prijmime s pokorou a s myšlienkami na svojich najbližších. Prajeme Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov naplnené zdravím, vzájomným porozumením a vierou v lepší a šťastnejší nový rok.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení príbuzní a priatelia seniorov ZPS v Novom Meste nad Váhom!

Opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Krízového štábu v Novom Meste nad Váhom a naším zriaďovateľom je s účinnosťou od 20.9.2020 až do odvolania v zariadení pre seniorov:

 

ZÁKAZ návšev v interiérových a exteriérových priestoroch zariadenia

ZÁKAZ externých služeb starostlivosti o telo – pedikúra, holič kaderník.

 

Ďalšie oznamy:

 

Kontakt so seniormi ZPS je možný:

A) cez oplotenie zariadenia, ak je tento kontakt vopred dohodnutý na konkrétny deň a hodinu (počas kontaktu musia mať všetci prítomní prekryté ústa a nos a dodržiavať 2m odstup)

B) videohovorom cez aplikáciu WhatsApp. ( termín je nutné dohodnúť si vopred na tel. 032/2853815, 032/2853816, 032/2853817 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.)

C) prostredníctvom telefonického rozhovoru na tel. č 0918759020

 

Naďalej je umožnená donáška potrebných vecí a nákupov seniorom, ktorá môže byť odovzdaná len do rúk informátora .

Ak sa budeme všetci správať zodpovedne – zostaneme všetci zdraví!