Ako postupovať ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení?
Predtým, ako si podáte Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, je potrebné podať si Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecnom úrade (ďalej len OcÚ) alebo mestskom úrade (ďalej len MsÚ) v mieste trvalého pobytu žiadateľa. Po prebehnutí procesu posúdenia daný úrad vydá POSUDOK a ROZHODNUTIE o odkázanosti na sociálnu službu.


Ktoré dokumenty treba priložiť k Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby?

  1. ROZHODNUTIE o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačenou právoplatnosťou. V tomto rozhodnutí musí byť uvedené, že žiadateľ je odkázaný na sociálnu služby v zariadení pre seniorov. Dokument musí byť originál, alebo overená kópia.
  2. POSUDOK o odkázanosti na sociálnu službu. Pre umiestnenie v našom zariadení je okrem dosiahnutia dôchodkového veku zákonnou podmienkou, mať odkázanosť najmenej IV. alebo byť odkázaný na sociálnu službu z iných vážnych dôvodov. Tento dokument je postačujúce dodať k žiadosti ako kópiu.
  3. Aktuálny výmer o dôchodku. Ide o kópiu výmeru, ktorá Vám bola naposledy doručená zo sociálnej poisťovne.
  4. Čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu. Podpis na vyhlásení musí byť overený (notárom, matrikou...).


Toto sú základné prílohy k žiadosti. Ďalšie dokumenty si vyžiada sociálny pracovník podľa potreby. Všetky tlačivá si môžete stiahnuť na internetovej stránke v časti „Dokumenty na stiahnutie".