2023

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na rozpočtový rok 2023 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú 1 312,52 Eur. 

pdfEkonomicky_oprávnené_náklady_a_ďalšie_výdavky_za_rok_2023.pdf

pdfEON_2023_ZK.pdf

pdfEON_2023_Prepravná_služba.pdf

 

2022

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na rozpočtový rok 2022 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú 1 163,12 Eur.

pdfEON_2022.pdf 

 

2021

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na rozpočtový rok 2021 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú 1 055,72 Eur. 

pdfEkonomicky_oprávnené_náklady_a_ďalšie_výdavky_za_rok_2021.pdf

  

2020

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na rozpočtový rok 2020 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú 1 029,95 Eur.

pdfEkonomicky_oprávnené_náklady_a_ďalšie_výdavky_za_rok_2020.pdf

 

2019

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na rozpočtový rok 2019 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú 947,94 Eur.

pdfEON_2019.pdf 

 

2018

Priemerné ekonomické oprávnené náklady na rozpočtový rok 2018 na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavujú 865,66 Eur.

pdfEkonomicky_oprávnené_náklady_a_ďalšie_výdavky_za_rok_2018.pdf 

 

2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rozpočtový rok 2017 predstavujú 814,22 Eur.

Ekonomicky oprávnené náklady a ďalšie výdavky za rok 2017

Názov zariadenia

Zariadenie pre seniorov, ul.Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Druh poskytovanej sociálnej služby

poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Forma poskytovania sociálnej služby

celoročná pobytová

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2017

92

 

Číslo riadku

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Suma v €

1.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

444 574,86

2.

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom

153 482,83

3.

Výdavky na cestovné náhrady

379,49

3a.

z toho: Výdavky na tuzemské cestovné náhrady

379,49

4.

Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

49 174,66

5.

Výdavky na materiál:

139 168,13

5a.

z toho: Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov:

136 127,69

6.

Dopravné:

1 225,70

7.

Výdavky na údržbu:

8 595,45

7a.

z toho: Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov:

8 595,45

8.

Nájomné za prenájom:

0

8a.

z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného , za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci:

0

9.

Výdavky na služby:

28 879,70

10.

Výdavky na bežné transfery:

1063,83

10a.

z toho: Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného , náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

1063,83

11.

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka:

75 394,08

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 spolu (súčet riadkov 1,2,3a,4,5a,6,7a,8a,9,10a,11)

 

 898 898,29

Celková výška bežných výdavkov za rok 2017 (súčet riadkov 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

 

 826 544,65

EON na jedného prijímateľa sociálnej služby

 

 814,22